ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ V OBDOBÍ DO KONCE ŠK. ROKU 2019/2020

Od 25.5.2020 mají žáci ZŠ možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole.

Docházka do školy je dobrovolná.

Žáci, kteří zůstanou doma se budou vzdělávat na dálku.

Zákonní zástupci jsou povinni vyjádřit zájem o docházku do školy.

 

PROVOZ ŠKOLY:

7:40 – 8:00 příchod žáků ke škole ve stanovený čas dle skupin

8:00 – 11:40 vzdělávací aktivity

11:40 - 16:00 polední pauza + aktivity dle vzdělávacího obsahu ŠD

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

· Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

· Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

(není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 

Příchod ke škole, pohyb před školou a odchod ze školy

· Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

· Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

(není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

· Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

· Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník.

· Každá skupina bude mít jiný čas příchodu ke škole tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí. Časy budou upřesněny dle počtu žáků a skupin po vyjádření zájmu zákonných zástupců.

· Odchod žáků ze školy bude individuální a organizován tak, aby nedocházelo k přílišnému sdružování osob před školou.

 

Vstup do budovy školy a přesuny skupin

· Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

· Pedagog si skupinu odvede do školy.

· Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

· Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

· Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

· V šatnách nesmí docházet k setkávání žáků z různých skupin.

· Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

· Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry.

 

 

 

Ve třídě

· Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.

· Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

· Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

· V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

· Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

· Rozmístění lavic ve třídě - odstup mezi žáky – 2 metry.

· Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí ruce ve své třídě.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

· Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

· Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

Dle místních podmínek, množství žáků a personálu bude 1 varianta z níže uvedených:

 

1) Školní stravování – vydávání obědů (jídlo a pití si sami nenabírají a neberou si sami ani příbory, v jídelně se nesmí potkávat žáci z různých skupin, nutné rozestupy 2 m, rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití a ukládá se do vlastního sáčku, před vstupem do jídelny si každý umyje ruce a použije dezinfekci na ruce)

2) Školní stravování – studené obědové balíčky – konzumace ve třídě

3) Žáci si přinesou vlastní stravu (namísto oběda)

 

Zákonný zástupce žáka

· je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy – zaslat emailem

· je povinen podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha) – odevzdat při prvním vstupu do školy

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou

systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.

hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení:

  písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

  písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Skupiny žáků 1. stupně

Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě.

Složení skupin je neměnné po celou dobu do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

 

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

· Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou školní docházku.

· Jsou organizovány každý pracovní den.

· Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

· Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci, vychovatelé nebo asistenti pedagoga.

· Ranní družina není poskytována.

· Obsah a formu všech vzdělávacích aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

· Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin.

· V případě nepřítomnosti žáka informuje zákonný zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

· Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.

· Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.

· Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.

Hygienická opatření

Budova školy:

· Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor.

· Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).

· Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou.

· Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.

· Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.

· Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).

· Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

· Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

· Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.

· Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou umístěny před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla), do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19 a před vstupem na další pracoviště určené pro praktické vyučování, do laboratoří apod.

· Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.

· Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

· Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

· Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.

· Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.

· Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.

 

Školní jídelna

· Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

· V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.

· Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

· Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

· Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:30 - 16:30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:15 - 8:00 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
ŠD od 11:40 - 15:30 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty