ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

Pokyny pro žáky a jejich zákonné zástupce ohledně hygienických a epidemiologických opatření pro školní rok 2020/2021

· Do budovy školy přicházejí pouze zdraví žáci.

· Žáci, zaměstnanci a osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

· Vstup zákonných zástupců a veřejnosti do budovy školy bude omezen na minimum, bude umožněn pouze po předchozí telefonické domluvě a jen v nutných případech. Při vstupu do budovy školy je nutné mít roušku a použít dezinfekci na ruce.

· V případě záchytu žáka s teplotou, rýmou, kašlem či jiných příznaků virového (infekčního) onemocnění bude škola ihned kontaktovat zákonné zástupce. Ti si žáka v co možná nejkratší době vyzvednou. Žák bude zatím s rouškou umístěn v izolaci.

 · Každé onemocnění žáka zapisují pedagogové do sešitu, který je umístěn ve sborovně.

 · Každý žák má preventivně s sebou v tašce 2 čisté, nepoužité roušky v uzavřeném sáčku nebo jiném obalu pro případ zjištění příznaků infekčního onemocnění a nutnosti umístit jej do izolace.

 · Žáci dodržují hygienické zásady – časté mytí rukou teplou vodou a mýdlem, používání výhradně jednorázových papírových ručníků a papírových kapesníků. Žákům jsou průběžně zdůrazňovány zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

 · Žáci jsou povinni po vstupu do třídy si umýt ruce nebo použít dezinfekci.

 · Žáci zůstávají po celou dobu výuky ve své třídě, odcházejí pouze na toaletu nebo nutného přesunu do jiné učebny nebo jídelny.

 · Žáci ve třídách sedí dle určeného zasedacího pořádku a svévolně si nepřesedávají.

 · Žáci si sami ve školní jídelně neberou příbor, ani pití. Vyčkají na vydání kuchařkou.

 · V šatně se žáci zdržují jen po dobu nezbytně nutnou a udržují pořádek.

 · Školní akce jsou omezeny na minimum.

 · Škola nenabízí žádné kroužky z důvodu mísení žáků.

 · Nabídka zájmových útvarů organizovaných jinou institucí, kterým škola poskytuje pouze tělocvičnu, není těmito pokyny dotčena.

 · Třídní schůzky se do odvolání nebudou konat s výjimkou 1. ročníku. Informace budou předány písemně prostřednictvím žáků. V naléhavých případech je možné si domluvit konzultaci s vyučujícím.

 · Několikrát denně se dezinfikují povrchy nebo předměty, které používá větší počet lidí: kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce.

 · Během vyučování se často a krátce větrá čerstvým vzduchem.

 Důležité upozornění

Ve školní družině není možné personálně ani prostorově zajistit homogenní skupinu, tvořenou výhradně žáky jedné třídy. Oddělení bude tvořeno žáky ze všech ročníků. Je proto na rozhodnutí zákonných zástupců, zda za těchto podmínek ponechají své děti ve školní družině.

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:30 - 16:30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:15 - 8:00 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
ŠD od 11:40 - 15:30 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty