ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

Vážení rodiče,

v pondělí 12. 4. 2021 bude obnovena prezenční výuka pro žáky 1. - 5. tříd.

V naší škole nebude probíhat rotační způsob výuky (malotřídní školy).

Žáci musí být vybaveni chirurgickými rouškami!!!

 

Testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Testovacími dny v naší škole bude pondělí a čtvrtek. Dohlédněte v tyto dny na včasný příchod Vašeho dítěte do školy! Pokud nebude žák v tyto dny přítomen ve škole, bude se testovat den při příchodu do školy a následně v pravidelné dny testování.

 

PŘÍCHODY ŽÁKŮ v TESTOVACÍ DNY (PO + ČT):

 

Ranní družina 1. – 4. roč. – příchod 6.30 – 7.00 hod. – žáci budou vstupovat do budovy hlavním vchodem, jdou se převléknout do šatny, poté do ŠD, kde budou otestováni.

 

Žáci 2. + 4. třídy – příchod 7.40 – 8.00 hod. – žáci budou vstupovat do budovy zadním vchodem ze zahrady, jdou se převléknout do šatny, poté do tělocvičny, kde budou otestováni. Pak odcházejí do své třídy.

 

Žáci  1. +  3. + 5. třídy – příchod 7.40 – 8.00 hod. – žáci budou vstupovat do budovy hlavním vchodem a půjdou rovnou do svých tříd, kde budou otestováni, až poté se převléknou v šatně.

 

 Pokud žák přijde z objektivních příčin později do školy, zazvoní a počká na instrukce. Testování bude v tělocvičně.

Pokud žák nebude v testovací dny přítomen, bude otestován v dalších dnech. Mimo testovací dny nevstupuje sám do budovy, nejprve zazvoní a počká na instrukce. Asistující osoba si ho vyzvedne před školou. Testování bude v tělocvičně. Až poté odchází do třídy.

 

Na testování bude vždy dohlížet stanovený dohled.

 

KDO SE TESTOVÁNÍ NEMUSÍ ÚČASTNIT?

   Testování se nemusí zúčastnit žáci, kteří nemoc COVID-19 prodělali a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního testu s pozitivním výsledkem - nutno doložit třídnímu učiteli písemnou formou – potvrzení o pozitivním testu nebo od lékaře)!!! Po uplynutí této lhůty se ihned následující testovací den zapojí do testování. Testování se také nemusí účastnit žáci, kteří mají negativní PCR test, který nesmí být starší než 48 hodin (nutno doložit)!!! V případě, že tuto skutečnost zákonní zástupci nedoloží, účastní se žák testování dle harmonogramu školy.

 

CO KDYŽ NESOUHLASÍM S TESTOVÁNÍM?

  Žák nemůže být nucen k účasti na testování a jeho neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankciována. Důsledkem neúčasti testování je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Absenci lze omluvit a žák si učivo doplní. Pracovat bude z domova a úkoly mu budou zasílány k vypracování. Škola/ učitel není povinen se žákem vést distanční výuku.  

 

TESTOVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLE

TESTOVACÍ SADY – LEPU RAPID

 

 • všichni žáci jsou povinni dodržovat všechna hygienická opatření
 • testovacím místem pro žáky + 3. + 5. třídy bude jejich kmenová učebna, pro žáky 2. + 4. třídy bude tělocvična, pro účastníky ranní ŠD bude školní družina.
 • žák bude ihned při vstupu seznámen se způsobem provedení testu stanoveným pracovníkem
 • žáci budou mít chirurgické roušky
 • každý žák obdrží jednu testovací sadu a za asistence dohlížející osoby provede samoodběr
 • po samoodběru čekají všichni 15 minut na vyhodnocení testu
 • v případě negativního testu se účastní výuky
 • v případě pozitivního testu je žák izolován a bez zbytečného odkladu opouští školu – vyzvednutí zletilou osobou nebo na základě předem doloženého písemného souhlasu zákonného zástupce (viz. příloha)
 • pokud se žák odmítne sám otestovat, pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání, protože zde není předpoklad toho, že není nemocen COVID-19
 • nadále není umožněna přítomnost 3. osob v prostorách školy (pouze v nezbytných případech a po předchozí domluvě)
 • respektujte prosím všechna nařízení a opatření
 • v případě dotazů kontaktujte svého třídního učitele nebo ředitelku školy

 

Škola je povinna chránit zdraví dětí a žáků, ale i zaměstnanců školy (§ 29 odst. 2 školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce). I za běžného stavu, ale o to více za stávající pandemie, platí, že do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění. Pokud se přesto ve škole žák vykazující známky akutního onemocnění objeví, bude izolován od ostatních a škola kontaktuje zákonného zástupce, který si ho vyzvedne.

 

Příznaky: zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti, ztráta čichu, bolest v krku, bolest svalů, bolest kloubů, rýma, ucpaný nos, bolest hlavy.

 

            Bez prevence šíření nemoci COVID-19 by škola nemusela být v současné situaci bezpečným prostředím a mohlo by kvůli uvolnění opatření ve školství docházet ke zhoršení celkové epidemiologické situace. Pokud by taková situace nastala, pak by došlo k ohrožení zdraví ostatních spolužáků, pedagogických pracovníků a dalších osob, které se s nimi stýkají ve škole i mimo školu.

 

 

Věřím, že navzdory této nešťastné době vše společně zvládneme.


Mgr. Ilona Fryčová

    ředitelka školy

 

 

Instruktážní video
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole  

 

Testování - nejčastější dotazy 

https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy?fbclid=IwAR26_pxryBo23xBumkhNyZJh9JsPbDQiD1PyJ3iKL3uM4ZGMGwOsmSau4aA

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:30 - 16.00 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:30 - 8:00 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
ŠD od 11:40 - 15:30 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty