ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

Vážení rodiče,

v pondělí 12. 4. 2021 bude obnovena prezenční výuka pro povinné předškoláky MŠ.

Děti MŠ nemusí být vybaveni chirurgickými rouškami!!!

 

Testování dětí bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Testovacími dny v naší škole bude pondělí a čtvrtek.

 

V předchozí době se často stávalo, že jste někdo přicházel do MŠ po 8.oo hodině, což je nepřípustné. Dbejte na včasné příchody!!!!!!

 

MŠ v TESTOVACÍ DNY (PO + ČT):

 

příchod 6.30 – 8.00 hod. – děti přivádí rodiče nebo jimi pověřená osoba, předají dítě k testování – testovací místností je malá třída MŠ, testování trvá cca 20 minut, rodiče čekají na výsledek testu, až poté odchází z MŠ. Dítě z testovací místnosti jde přímo do druhé třídy (ne přes šatnu).

 

Pokud nebude dítě v tyto dny přítomno ve škole, bude se testovat den při příchodu do MŠ a následně v pravidelné dny testování.

 

Na testování bude vždy dohlížet stanovený dohled.

 

KDO SE TESTOVÁNÍ NEMUSÍ ÚČASTNIT?

   Testování se nemusí zúčastnit děti, které nemoc COVID-19 prodělaly a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního testu s pozitivním výsledkem - nutno doložit v MŠ písemnou formou – potvrzení o pozitivním testu nebo od lékaře)!!! Po uplynutí této lhůty se ihned následující testovací den zapojí do testování. Testování se také nemusí účastnit děti, které mají negativní PCR test, který nesmí být starší než 48 hodin (nutno doložit)!!! V případě, že tuto skutečnost zákonní zástupci nedoloží, účastní se dítě testování dle harmonogramu školy.

 

CO KDYŽ NESOUHLASÍM S TESTOVÁNÍM?

  Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a jeho neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankciována. Důsledkem neúčasti testování je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Absenci lze omluvit a dítě si učivo doplní. Pracovat bude z domova a úkoly mu budou zasílány k vypracování. Škola/ učitel není povinen se žákem vést distanční výuku. 

 

TESTOVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLE

TESTOVACÍ SADY – LEPU RAPID

 

 • všichni jsou povinni dodržovat všechna hygienická opatření
 • testovacím místem pro děti MŠ je malá třída MŠ
 • dítě bude ihned při vstupu seznámeno se způsobem provedení testu stanoveným pracovníkem
 • každý obdrží jednu testovací sadu a za asistence dohlížející osoby provede samoodběr
 • po samoodběru čekají všichni 15 minut na vyhodnocení testu
 • v případě negativního testu se účastní výuky
 • v případě pozitivního testu je dítě předáno zák. zástupci a bez zbytečného odkladu opouští školu
 • pokud se dítě odmítne samo otestovat, pak není možné, aby bylo osobně přítomno na vzdělávání, protože zde není předpoklad toho, že nemá onemocnění COVID-19
 • v MŠ je udělena výjimka na přítomnost 3. osob v prostorách školy jako dopomoc dítěti u testování (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit) za předpokladu dodržení hygienických opatření – respirátor, gumové rukavice.
 • respektujte prosím všechna nařízení a opatření
 • v případě dotazů kontaktujte učitelku MŠ nebo ředitelku školy

 

Škola je povinna chránit zdraví dětí a žáků, ale i zaměstnanců školy (§ 29 odst. 2 školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce). I za běžného stavu, ale o to více za stávající pandemie, platí, že do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění. Pokud se přesto          v MŠ dítě vykazující známky akutního onemocnění objeví, nebude do MŠ přijato (v případě pozdějšího zjištění bude izolováno od ostatních a MŠ kontaktuje zákonného zástupce, který si jej neprodleně vyzvedne).

 

Příznaky: zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti, ztráta čichu, bolest v krku, bolest svalů, bolest kloubů, rýma, ucpaný nos, bolest hlavy.

 

            Bez prevence šíření nemoci COVID-19 by škola nemusela být v současné situaci bezpečným prostředím a mohlo by kvůli uvolnění opatření ve školství docházet ke zhoršení celkové epidemiologické situace. Pokud by taková situace nastala, pak by došlo k ohrožení zdraví ostatních spolužáků, pedagogických pracovníků a dalších osob, které se s nimi stýkají ve škole i mimo školu.

 

 

Věřím, že navzdory této nešťastné době vše společně zvládneme.


Mgr. Ilona Fryčová

    ředitelka školy

 

 

Instruktážní video
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole  

 

Testování - nejčastější dotazy 

https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy?fbclid=IwAR26_pxryBo23xBumkhNyZJh9JsPbDQiD1PyJ3iKL3uM4ZGMGwOsmSau4aA

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:30 - 16:30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:30 - 8:00 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
ŠD od 11:40 - 15:30 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty