ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

Budova školy je z roku 1905, s ústředním topením a velkou tělocvičnou, která je denně využívána všemi žáky i veřejností. Mateřská škola je dvoutřídní, smíšená, s kapacitou 40 dětí. V přízemí se také nachází společná školní jídelna. Mateřská škola je prostorná, s oddělenou ložnicí, s rekonstruovaným sociálním zařízením, s velkou hernou. Pobyt venku uskutečňujeme na přilehlé školní zahradě, dětském hřišti nebo vycházkami obcí. Zahrada je vybavena dřevěným programem a 1 pískovištěm. Škola se nachází ve středu obce, v blízkosti všech důležitých budov obce. Okolo Řepína je dostatek lesů, a proto je v obci příznivé ovzduší. Školka nabízí logopedickou péči odborného pedagoga a každoročně probíhá předplavecký výcvik. Spojením se základní školou se přirozeně rozvíjí interpersonální vztahy mezi dětmi i učitelkami. Toto spojení také lépe přispívá k adaptaci na školní prostředí.

 

Fotogalerie

View the embedded image gallery online at:
https://www.skolarepin.cz/materska-skola.html#sigFreeId17c200bca0

Mateřská škola je vybavena novým nábytkem, didaktickými pomůckami, počítačem, interaktivní tabulí a hračkami.
K pohybovým hrám a činnostem využíváme tělocvičnu, školní zahradu a dětské hřiště. V šatně MŠ jsou určené plochy na vystavování dětských prací a pro informace rodičům. V obou třídách se pracuje s věkově smíšenou skupinou dětí. Tomu částečně odpovídá výškové přizpůsobení nábytku a dostupnost hraček.

Spolupráce se ZŠ a MŠ je na výborné úrovni, práce se vzájemně prolíná, děti se navzájem dobře znají. Spolupracují také na různých kulturních, společenských akcích, při výletech atd... Při pěkném počasí spolu tráví odpoledne na školní zahradě.
Úzká je také spolupráce s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky. Učitelky i rodiče se vzájemně informují o chování dítěte v rodinném prostředí i ve školní družině. Formy spolupráce jsou zejména individuální rozhovory, telefonické rozhovory, písemné kontakty a třídní schůzky.

Děti jsou vedeny podle zásad zdravého životního stylu, v denním programu respektujeme individuální potřebu spánku, aktivity, odpočinku. Maximálně využíváme pěkného prostředí k vycházkám nebo pobytu na školní zahradě. Snažíme se, aby byla dětem poskytována vyvážená strava v pravidelných intervalech. Usilujeme o to, aby denní režim vycházel z potřeb a zájmů dětí a byl pružný. Pitný režim je zajištěn po celý den.

Psychosociální podmínky

Děti mají možnost se adaptovat na nové prostředí školky dle vlastních potřeb. Vzdělávací nabídka je přiměřeně náročná, dítěti jsou předkládána témata jemu známá, z praktického života, se kterými se často setkává. Děti vedeme k tomu, aby se aktivně účastnily procesu, cítily se příjemně, mohly rozhodovat o svých činnostech. Podporujeme jejich sebevědomí a sebedůvěru zejména pozitivní pochvalou. Volnost a osobní svoboda dětí je omezena pravidly chování, která zajistí bezpečnost při společném soužití.

Komunikace mezi dětmi a pedagogy je přímá, vstřícná a nepodporuje nezdravé soutěžení, respektuje individualitu každého dítěte.
Mateřská škola je dvoutřídní, věkově heterogenní, s dětmi od 3 do 7 let. Děti MŠ jsou převážně z Řepína a Živonína, některé děti dojíždějí z blízkého okolí.

Diferencované formy a metody práce uplatňujeme vzhledem k věkovým zvláštnostem a individuálními schopnostem. Kapacita MŠ je 40 dětí, k rozšíření z původní jednotřídní došlo na základě vyššího počtu dětí v obci a zájmu rodičů. Proto rodiče nemají problémy s umístěním dětí, snažíme se vyhovět všem žádostem.
Provoz MŠ je od 7:00 do 16:30 hodin. Je možnost využití ranní družiny (po dohodě s vedoucí vychovatelkou ŠD). Vnitřní režim MŠ je součástí školního řádu.

Řízení mateřské školy

Mateřská škola má vedoucí učitelku, která připravuje ve spolupráci s ostatními pedagogy vzdělávací program a připravuje podklady pro ředitelku celé školy. Pedagogové pracují jako tým, zvou ke spolupráci rodiče, svou pedagogickou práci plánují a vyhodnocují. Každý zaměstnanec MŠ zná a dodržuje své povinnosti.
Je vytvořen informační systém
 • mezi zaměstnanci uvnitř MŠ – krátké ranní a odpolední konzultace dle potřeby
 • mezi ředitelkou a vedoucí učitelkou MŠ – konzultace dle potřeby, porady
 • mezi ředitelkou a všemi zaměstnanci školy – konzultace dle potřeby, porady
 • mezi pedagogy a rodiči (informační nástěnky, letáky, webové stránky, třídní schůzky, osobní konzultace)
Třídy jsou věkově smíšené společně s dětmi s povinným předškolním vzděláváním a dětmi s odkladem školní docházky, kterým je zabezpečena nezbytná pedagogická podpora a diferencovaný přístup. Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno na 4 hodiny denně v době od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Je zajištěno souběžné působení dvou učitelek minimálně dvě a půl hodiny denně při činnostech: výchovně vzdělávací činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, práce s integrovanými dětmi, předškolní vzdělávání, pobyt dětí venku, osobní hygiena, oběd.

Nově příchozí děti jsou na základě zápisu přijímány ředitelkou školy na základě daných kritérií. Přijetí dětí, které chtějí nastoupit v průběhu roku do MŠ, je ovlivněno naplněním kapacity školky a taktéž kritérii. Po nástupu do MŠ se dítě postupně adaptuje, doba adaptace je individuální, vždy závisí na dohodě mezi pedagogy a rodiči.

Závazným dokumentem pro všechny zúčastněné strany je školní řád, který obsahuje všechny informace řádu provozního.

V mateřské škole probíhá výuka dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Hlavní úkoly a cíle výchovně vzdělávací práce v MŠ:

 • pomoci dětem při přechodu z rodiny do kolektivu
 • vést děti k samostatnosti
 • rozvoj citových, mravních, sociálních a estetických hodnot
 • logopedická péče, rozvoj řeči, vnímání a poznávání
 • rozvíjet komunikaci
 • usilovat o osobnostní rozvoj, pomoci poznávat sebe sama
 • rozvoj fyzického zdraví, zdatnosti
 • vštěpovat správné návyky
 • poskytovat citovou oporu

Platba školného

(viz dokumenty ke stažení – Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání) provádí se paušálně nejpozději do 15. dne daného měsíce na účet školy.

Číslo účtu: 19 - 466148349
Kód banky: 0800

Zálohy jsou stanoveny přesně – neposílejte jiné částky!!!
V poznámce uveďte: školné + jméno dítěte

Platí se ZVLÁŠŤ školné a ZVLÁŠŤ stravné!!!!

Soubory ke stažení najde v odkazu Ke stažení a to ve formátu PDF.

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:30 - 16:30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:15 - 8:00 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
ŠD od 11:40 - 15:30 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty