ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

(Zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání. Zavádí se zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání, který bude mateřskou školou vypisován ve stanoveném časovém období (prvních 14 dní v květnu). V případě dětí, které neplní povinné předškolní vzdělávání, bude i nadále stanovena možnost zkušebního pobytu v maximální délce tří měsíců).

v úterý 7. května 2019

od 13.00 – 16.00 hod. v ředitelně školy

Při zápisu je třeba předložit: žádost o přijetí do MŠ, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče (u cizinců pas s potvrzením dlouhodobě pobývajícího rezidenta), zdravotní způsobilost a další doklady, které by mohly ovlivnit pobyt dítěte v MŠ.

I. Fáze - Vydávání žádostí o přijetí

Přihlášku pro zápis dítěte do MŠ je možné získat těmito způsoby:

  • na internetové adrese: www.skolarepin.cz
  • vyzvednutí v mateřské škole: od 1. – 30. dubna 2019 (7.00 – 8.00 hod. 15.00 – 16.00 hod.)

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře - očkování (netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2019 plnit povinné předškolní vzdělávání).

II. Fáze - Sběr přihlášek

7. května 2019 od 13.00 – 16.00 hod. v ředitelně školy

  • Předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
  • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!
  • Obdržíte evidenční číslo, které zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou osobní data ukládána do systému).

III. Fáze – Správní řízení

od 9. května 2019

  • Po odevzdání přihlášky je zahájeno správní řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání, které je ukončeno rozhodnutím o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí je vydáváno do 30 dnů. O přijetí rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě stanovených kritérií.
  • Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným evidenčním číslem na nástěnce ve vestibulu školy na dobu alespoň 15 dnů a na internetových stránkách školy.
  • Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně. Proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy je možno se odvolat v termínu 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává k ředitelce mateřské školy, která je předá na Krajský úřad pro Středočeský kraj.

Pokud rodiče u zápisu neuvedou všechny známé okolnosti, které by mohly ovlivnit přijetí dítěte do MŠ, budou tyto později vyšlé najevo důvodem k nepřijetí či vyloučení dítěte z předškolního zařízení.

Rozhodnutí - viz Úvod ( Aktuality )

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:15 - 16.30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:15 - 7:00 hod. - zvonek MŠ.
ŠD od 7:00 - 7:40 hod. + odpoledne - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy. (dohled v přízemí pí Eflerová).
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty