ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

Činnost školní družiny

Činnost školní družiny je zahájena vždy v září (začátek školního roku). Kapacita 30 žáků.
Při své výchovné činnosti spolupracují vychovatelé s třídními učiteli a vytvářejí bezpečné, podnětné a přátelské prostředí.
Vedoucí vychovatelka pečlivě dbá na vytváření týdenních plánů.
Organizační záležitosti a přípravy společných akcí jsou projednávány na pravidelných poradách.
Činnost školní družiny je ve školním roce ukončena v den vydání vysvědčení (konec června).

Charakteristika školní družiny

Školní družina je součástí Základní školy. Nachází se v prvním poschodí, v první třídě. V této třídě též probíhá dopolední vyučování.
ŠD zajišťuje výchovu mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá rozvíjet kulturní potřeby a zájmy žáků.
Ranní ŠD probíhá v době od 6:30 do 8:00 hodin. 
Po skončení dopoledního vyučování, od 11:40 do 12:30 hodin, probíhá polední přestávka, při které jdou žáci na oběd. Po dobu oběda, od 11.40 do 12.30 se u dětí střídají jednotliví členové pedagogického sboru. Hlavní činnost v odpolední ŠD probíhá od 11:40 do 15:00 hodin. Kdo potřebuje déle, je možnost do 15:30 hod. 
Do školní družiny dochází děti z Řepína a Živonína.
Vzděláváme děti prvního až pátého ročníku.

Vybavení školní družiny

ŠD je dobře vybavena hračkami, společenskými i didaktickými hry, výtvarnými potřebami. Děti využívají i učební pomůcky a dětskou literaturu (knížky, časopisy...). ŠD je postupně doplňována novými pomůckami. V chodu ŠD využíváme také informační a komunikační technologie. K tomu nám slouží čtyři počítače s připojením k internetu. Dětem slouží také ITA tabule. Děti ŠD užívají také mateřskou školu, školní jídelnu, tělocvičnu, dětskou zahradu, šatny, sociální zařízení. Mateřskou školu navštěvují při různých společných aktivitách. Do školní jídelny chodí děti na oběd. Školní jídelna také zabezpečuje celodenní pitný režim dle potřeb dětí.
Žáci využívají rovněž prostornou tělocvičnu a upravenou školní zahradu s pískovištěm, dřevěnými prolézačkami, houpačkami a domečkem na hračky. Dále děti užívají šatny, které se nacházejí v přízemí. Samozřejmostí je sociální zázemí ve všech částech budovy.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Vedoucí vychovatelka úzce spolupracuje s pedagogickým sborem. Účastní se jednání pedagogické rady, kde společně konzultují výchovné problémy, závažné události, úspěchy a neúspěchy jednotlivých dětí, rodinné a sociální vztahy, tělesný a duševní stav dětí, úroveň vědomostí a dovedností, přípravu dětí na vyučování atp. Vychovatelka i pedagogové jsou vzájemně dobře informováni o charakteru výchovné práce ve vyučování i ve školní družině.
Spolupráce s MŠ je na výborné úrovni, práce mateřské školy a školní družiny se vzájemně prolíná, děti se navzájem dobře znají. Spolupracují také na různých kulturních, společenských akcích, při výletech atd... Při pěkném počasí spolu tráví odpoledne na školní zahradě.
Úzká je také spolupráce s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky. Vychovatelka i rodiče se vzájemně informují o chování dítěte v rodinném prostředí i ve školní družině. Formy spolupráce jsou zejména individuální rozhovory, telefonické rozhovory, písemné kontakty a třídní schůzky.
 

Režim dne v školní družiny

Časové rozvržení činností ŠD je rozvrženo tak, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní      i sociální vývoj dítěte. V tomto ohledu hraje roli i prostředí, které odpovídá hygienickým, estetickým a pedagogickým požadavkům a dobrá kvalita vztahu mezi dětmi, pedagogy a rodinnými příslušníky.
Při ranní družině a po dopoledním vyučování jsou zařazovány spíše klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, které probíhají individuální, skupinovou nebo hromadnou formou. Doba i způsob odpočinku se řídí potřebami dětí.
Po době odpočinku následují pohybově-rekreační činnosti. Tyto aktivity zahrnují složku organizovanou i spontánní. Pak následují vzdělávací, zájmové a rukodělné činnosti, případně dle potřeby dětí pomoc s přípravou na vyučování a individuální přístup. Poslední část ŠD je opět věnována odpočinkové a rekreační činnosti podle vlastní volby dětí.
 

Cíle ŠVP školní družiny

Cílem je rozvoj osobnosti dítěte, jeho učení a poznáván. Učit se „jak na to“ - získávat různé dovednosti a návyky potřebné pro život, komunikovat.
Získání všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo 1. stupně). Učit se znát - získávat vědomosti, učit se objevovat nové věci, získávat poznatky, analyzovat je, dávat je do souvislostí, řešit problémy, získávat znalosti o životním prostředí, jeho ochrana.
Pochopení a uplatňování zásad demokracie - Úmluva o právech dítěte (každý má svá práva, ale i povinnosti). Učit se žít společně – rozvíjet porozumění s jinými lidmi, osvojit si pravidla společenského chování, rozvíjet empatii, společně řešit problémy, pracovat jako člen týmu, utvářet vědomí národní a státní příslušnosti, pochopit a uplatňovat principy rovnosti žen a mužů.
Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost působící na své okolí. Učit se být – rozvíjet vnitřní kvality jedince, budovat jeho hodnotový systém, pěstovat zdravý životní styl.

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:30 - 16:30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:15 - 8:00 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
ŠD od 11:40 - 15:30 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty